ranking-miesiaca2

Na początku każ­dego mie­siąca będę dla Was przy­go­to­wy­wał pod­su­mo­wa­nie piw degu­sto­wa­nych w ciągu ostat­nich 30 dni. Ma ono formę zesta­wie­nia, które zostało podzie­lone na kilka kate­go­rii, w któ­rych przy­zna­wane będzie jedno wyróż­nie­nie. Na koniec roku pla­nuję zro­bić roczny ran­king, oparty na tych publi­ko­wa­nych co mie­siąc – w każ­dej kate­go­rii wyróż­nię wtedy po 3 piwa.

Reklama

Lipcowy ranking został zdominowany przez 3 piwa – świetny coffee lager z Browaru Hopster, Red IPA uwarzone w Browarze Jan Olbracht Rzemieślniczy przez laureata tegorocznej edycji Kuźni Piwowarów – Janusza Mocarskiego oraz Oktavio z Browaru Jana.

W lipcu 2016 r. wyróżnienia otrzymali:

Najlepsze piwo lipca: Kawa na Ławę z Browaru Hopster i Kuźnia Piwowarów 2016: Red IPA z Browaru Jan Olbracht Rzemieślniczy – 4,4/5 (ex equo)
Najmocniejsze piwo lipca: Oktavio z Browaru Jana – 9,5% alk
Najbardziej eks­trak­tywne piwo lipca: Oktavio z Browaru Jana – 20,5° Plato
Najmniej eks­trak­tywne piwo lipca: Kawa na Ławę z Browaru Hopster – 10° Plato
Najbardziej nachmie­lone piwo lipca: Kuźnia Piwowarów 2016: Red IPA z Browaru Jan Olbracht Rzemieślniczy – 70 IBU

Ranking poprzed­niego mie­siąca (klik­nij, aby zoba­czyć)

W lipcu opu­bli­ko­wa­łem 16 recen­zji (o 4 wię­cej niż w czerwcu), a śred­nia ocena wynio­sła 4,05 (0,15 więcej niż w poprzed­nim mie­siącu). Degustowane piwa miały śred­nio 16,37% eks­traktu (0,64 punktu pro­cen­to­wego więcej niż w poprzed­nim mie­siącu), a alko­holu 7,04% (0,65 punktu pro­cen­to­wego więcej niż poprzed­nio).

czerwiec2016

Reklama