fot. Doctor Brew/Facebook

Browar Doctor Brew wciąż rozszerza dystrybucję swoich piw. Od dziś (tj. od 24 kwietnia) są one dostępne na 1200 stacjach benzynowych należących do Orlenu.

Zapewne jest to pokłosie przejęcia przez Doctor Brew należącego do Browarów Regionalnych Jakubiak Browaru Lwówek – obecnie na zasadach dzierżawy, a docelowo – sprzedaży.

Poprzedni artykuł#606: Sady/Deer Bear – Unicorn
Następny artykułWieści mijającego tygodnia #153
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.