Tegoroczne suche i gorące lato w całej Europie, a także deszczowa jego końcówka w niektórych rejonach Polski, sprawiły, że zbiory jęczmienia browarnego są wyjątkowo słabe. Szacuje się, że wynoszą one jedynie 35% średniej z ostatnich pięciu lat. 

W związku ze słabszymi zbiorami oraz gorszą jakością zebranego ziarna już teraz niektóre ze słodowni zapowiedziały, że wzrost cen oferowanych przez nich słodów jest nieunikniony. 

Reklama
Reklama
Poprzedni artykułWieści mijającego tygodnia #126
Następny artykuł#488: Łąkomin – Wadera
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.