ranking-miesiaca2Na początku każ­dego mie­siąca będę dla Was przy­go­to­wy­wał pod­su­mo­wa­nie piw degu­sto­wa­nych w ciągu ostat­nich 30 dni. Ma ono formę zesta­wie­nia, które zostało podzie­lone na kilka kate­go­rii, w któ­rych przy­zna­wane będzie jedno wyróż­nie­nie. Na koniec roku pla­nuję zro­bić roczny ran­king, oparty na tych publi­ko­wa­nych co mie­siąc – w każ­dej kate­go­rii wyróż­nię wtedy po 3 piwa.

Uff powoli się odkopuję z pourlopowych zaległości – trochę piw podczas 3-tygodniowego wyjazdu wypiłem, więc nazbierało się trochę tekstów do napisania, szczególnie że na urlopie za wiele czasu na bloga nie miałem. W pierwszych dniach października byłem zajęty pisaniem relacji z I Szczecińskiego Festiwalu Piwa, na którym miałem przyjemność być w ubiegłą sobotę :). Wszystko to sprawiło, że co miesięczne podsumowanie opublikowanych recenzji musiałem przełożyć – no, ale w w końcu trzeba się za to zabrać.

Reklama

We wrześniu 2016 r. wyróżnienia otrzymali:

Najlepsze piwo września: Porter z Browaru Zmajska Pivovara – 4,5/5
Najlepsze pol­skie piwo września: Gosebuster z kooperacji browarów Kingpin i Freigeist Bierkultur – 4,3/5
Najmocniejsze piwo września: Leffe Vieille Cuvée z Browaru AB InBev – 8,2% alk
Najbardziej eks­trak­tywne piwo września: Porter z Browaru Zmajska Pivovara – 16° Plato (w przypadku Leffe Vieille Cuvée nie podano ekstraktu)
Najmniej eks­trak­tywne piwo września: 1 na 100 z Browaru Kormoran – 6,5° Plato
Najbardziej nachmie­lone piwo września: Ghetto Gospel z Browaru Hopkins – 55 IBU

Ranking poprzed­niego mie­siąca (klik­nij, aby zoba­czyć)

We wrześniu opu­bli­ko­wa­łem 10 recen­zji (o 4 mniej niż w sierpniu), a śred­nia ocena wynio­sła 3,92 (0,4 mniej niż w poprzed­nim mie­siącu). Degustowane piwa miały śred­nio 12,35% eks­traktu (2,56 punktu pro­cen­to­wego mniej niż w poprzed­nim mie­siącu), a alko­holu 5,03% (1,45 punktu pro­cen­to­wego mniej niż poprzed­nio).

wrzesien2016

Reklama