ranking-miesiaca2Na począt­ku każ­dego mie­siąca będę dla Was przy­go­to­wy­wał pod­su­mo­wa­nie piw degu­sto­wa­nych w ciągu ostat­nich 30 dni. Ma ono formę zesta­wie­nia, które zosta­ło podzie­lone na kilka kate­go­rii, w któ­rych przy­zna­wane będzie jedno wyróż­nie­nie. Na koniec roku pla­nuję zro­bić rocz­ny ran­king, opar­ty na tych publi­ko­wa­nych co mie­siąc – w każ­dej kate­go­rii wyróż­nię wtedy po 3 piwa.

Październik okazał się czasem nadrabiania pourlopowych zaległości. Dział recenzji na moim blogu został wówczas zdominowany przez stosunkowo lekkie piwa – ciekawostką jest to, że zarówno przy najmocniejszych, jak i najsłabszych piwach października, dokładnie te same parametry miały po dwa piwa. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku najlepiej ocenionego przeze mnie piwa – ocenę 4,3/5 w ubiegłym miesiącu przyznałem w dwóch przypadkach. Miałem przez to niezłą zagwozdkę przy zamieszczaniu informacji o najlepszym piwie ubiegłego miesiąca w prawej kolumnie strony – mam tam miejsce tylko na jedno zdjęcie, więc musiałem coś z tym fantem zrobić – szczególnie że taka sytuacja zdarzyła się u mnie dopiero po raz pierwszy. Koniec końców zamieściłem tam zdjęcie piwa, które lepiej zapadło mi w pamięć, a okazał się nim WRCLW Schöps z Browaru Stu Mostów.

Reklama

We październiku 2016 r. wyróżnienia otrzymali:

Najlepsze piwo października: ex aequo WRCLW Schöps z Browaru Stu Mostów i Summertime z Browaru Hopkins – 4,3/5
Najmocniejsze piwo października: Fulir Tamno z Browaru Pivionica – 6% alk
Najbardziej eks­trak­tywne piwo października: ex aequo WRCLW Schöps z Browaru Stu Mostów i Fulir Tamno z Browaru Pivionica – 14,5° Plato 
Najmniej eks­trak­tywne piwo października: ex aequo Roo Ride z AleBrowaru i ART+ 8 z kooperacji Browaru Stu Mostów i BRLO – 9° Plato
Najbardziej nachmie­lone piwo października: Single Hop Citra (IPA Style) z Browaru Kabinet – 54 IBU

Ranking poprzed­niego mie­siąca (klik­nij, aby zoba­czyć)

We październiku opu­bli­ko­wa­łem 14 recen­zji (o 4 więcej niż we wrześniu), a śred­nia ocena wynio­sła 3,90 (0,02 mniej niż w poprzed­nim mie­siącu). Degustowane piwa miały śred­nio 12,02% eks­traktu (0,33 punk­tu pro­cen­to­wego mniej niż w poprzed­nim mie­siącu), a alko­holu 4,85% (0,18 punk­tu pro­cen­to­wego więcej niż poprzed­nio).

pazdziernik2016

Reklama